В София се състоя кръгла маса, на която бяха анализирани процесите в системата за експертизата на работоспособността и беше споделен опита на други страни в сферата.

Дебатът се проведе в изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-3.006 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, бенефициент на който е Националният осигурителен институт (НОИ).

На събитието, организирано от Балканския институт по труда и социална политика (БИТСП), участваха представители на национално представителните работодателски и синдикални организации, на организациите на и за хората с увреждания, експерти от НОИ, представители на управляващия орган на програмата и др.

Екипът на БИТСП представи изследване на добрите практики при експертизата на работоспособността в няколко европейски държави и сподели наблюденията си относно прилагането на мултидисциплинарния подход при определянето на индивидуалната необходимост на всяко лице от допълнителна помощ. Обсъдени бяха възможностите, които посочените примери предоставят за запазване и развиване на трудовия път на лицата, и ролята на различните участници в процеса на трудоустрояване.