Във връзка с наближаващи крайни срокове за деклариране и внасяне на данъци и осигурителни вноски, НАП издаде 

Становище №20-00-71/21.04.2020 г. относно срокове за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и прилагане на чл. 6, ал. 9 от КСО, във връзка с извънредното положение