На основание чл. 17, ал. 1, т. 10 и т. 14 от Закона за хазарта (ЗХ), във връзка с подаването на писмени искания за продължаване срока на издаден лиценз по чл. 36 от ЗХ в ЦУ на НАП и с оглед на:

  • настъпилите промени в нормативната уредба, касаеща регулацията на хазарта (промени, свързани с процедурите и начина за измерване на отстояние, настъпили промени в административни адреси на отделни обекти);
  • както и изминалия дълъг времеви период, считано от датата на издаване на първоначалния лиценз;
  • евентуално възникнали промени в обстоятелства, свързани с изпълнение на изискването по чл. 44, ал. 1 от ЗХ,

искателите следва да предоставят към подадените от тях искания и актуални документи, установяващи спазване на изискванията за отстояние по чл. 44, ал. 1 от ЗХ.