Национална агенция за приходите ще проведе встъпителна онлайн пресконференция по проект „Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи“, в изпълнение на Административен договор № BG05SFOP001-1.002-0011-С01/27.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

Проектът цели повишаване качеството, бързината, достъпността и надеждността на предоставяните от НАП електронни услуги за гражданите и бизнеса чрез надграждане на информационните системи на приходната администрация за изграждане и развитие на архитектура, ориентирана към услуги (SOA).

Прескоференцията ще се проведе на 11.06.2020г. (четвъртък), от 11:00 ч. в Zoom.

По време на пресконференцията ще бъде представена информация за заложените в проекта цели, дейности и очаквани резултати.