От 12.12.2022 г. е активна нова електронна услуга за предоставяне на справка за уязвимите лица, вписани в регистъра по чл. 10г, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ). Новата услуга "Предоставяне на справка от регистъра на уязвимите лица по Закона за хазарта" е достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП) в Портала за е-услуги на приходната агенция,  раздел „Хазарт“. За получаване на достъп до услугата от упълномощено лице следва да бъде подадено „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“ със заявен и потвърден пълен достъп до услугата „Предоставяне на справка за уязвимите лица от регистъра по чл. 10г, ал. 1 от Закона за хазарта“, съгласно Правилата за ползване на електронните услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис.

Съгласно чл. 10г, ал. 1 от ЗХ, НАП създава и поддържа регистър на уязвимите лица и уведомява организаторите на хазартни игри (ОХИ) за вписаните в него лица, с цел недопускане на посочените лица до участие в хазартни игри.