Обнародван е в „Държавен вестник“ приетият от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за вътрешнообщностната търговия със стоки (изм. и доп. ДВ. бр.61 от 2 август 2022г.): 
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=F015ACEE42CD5B297AAB146D78474BAA?idMat=175147 
Нормативният акт касае търговците, които осъществяват вътрешнообщностна търговия със стоки.