Националната агенция за приходите, в унисон с провежданата от нея политика на открит диалог и комуникация с бизнеса, изпрати до организаторите на хазартни игри писма, с които изисква от тях актуални данни за контакт с конкретното дружество (ЕИК, управител, електронен адрес и телефон) и с оправомощените от него длъжностни лица за достъп до Регистъра на уязвимите лица по чл. 10г, ал. 1 от Закона за хазарта.

Целта е да се гарантира своевременното получаване от дружествата на изпращаната от НАП информация.

Изисканите данни трябва да бъдат изпратени възможно най-скоро в НАП на е-адрес: prd@nra.bg, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП). 

НАП е в процес на разработване на услуга, чрез която хазартните оператори ще могат да извършват проверка за вписаните в Регистъра по чл. 10г, ал. 1 от Закона за хазарта лица. До внедряването на услугата, информация за вписани или променени заявления ще се получава на имейлите на упълномощените за достъп до Регистъра лица. 

Повече информация - в рубриката "Отговорен хазарт"